در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

60%
10%
70%
30%
15%
70%
35%
40%
40%
20%
60%
40%
25%
40%
15%
60%

833039

کد شناسایی

60%

سقف تخفیف

کرمانشاه

كرمانشاه

40%
50%
50%
50%
20%
70%
70%
30%
70%
60%
15%
20%
15%
70%
20%
30%
50%
25%
60%
30%
20%

833312

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

سنقر

كرمانشاه

60%
30%
40%
70%
25%
20%
20%
15%
50%

715014

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

داراب

فارس

30%
25%
50%
60%
30%
50%
60%
20%
15%
50%
20%
50%
45%
60%
35%
50%
45%
70%
40%
40%
64%
40%
40%
45%
25%
30%
50%
25%
25%
30%
10%
60%
20%
20%
30%
60%
20%
55%
30%
30%
30%
30%
25%

615412

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

خرمشهر

خوزستان

20%
20%
50%
60%
50%
25%
20%
35%
25%
60%
40%
25%
30%
35%
25%
30%
50%
40%

353309

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

مهریز

یزد

20%
20%
15%
30%
30%
50%

583141

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

بجنورد

خراسان شمالی

20%
20%

583138

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

بجنورد

خراسان شمالی

50%
20%
15%
75%

313050

کد شناسایی

75%

سقف تخفیف

اصفهان

اصفهان

10%
30%
25%
60%
50%
50%
12%
50%
50%
5%
25%

713276

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

شیراز

فارس

35%
60%
30%
35%
50%
30%
40%
12%
25%
25%
40%
35%
25%
25%
15%
20%
20%
20%
45%
10%
20%
24%
10%
20%
30%
50%
15%
50%
25%
70%
50%
25%
7%
50%
20%
35%
20%
50%

614026

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

رامهرمز

خوزستان

25%
30%
30%
10%
35%
4%
30%
40%
30%
20%
30%
30%
40%
35%
40%
25%
20%
50%
25%
50%
10%
20%
20%
30%
20%
50%
25%
20%
20%
15%
50%
30%
20%
35%
20%
20%
20%
65%
40%
25%
30%
20%
70%
75%
40%
30%
30%
50%
30%
50%
45%
55%
35%
15%
40%
40%
40%
50%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
75%
8%
20%
30%
40%
50%
20%
20%
50%
30%

583112

کد شناسایی

30%

سقف تخفیف

بجنورد

خراسان شمالی

30%
30%
40%
30%
70%
50%
50%
30%
30%
45%
20%
30%
50%

713054

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

شیراز

فارس

50%

713055

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

شیراز

فارس

25%
80%
40%
50%
20%
20%
20%
50%
10%
8%
40%
25%
55%
20%
7%
30%
30%
30%
30%
15%
40%
10%
25%
30%
20%
50%

283060

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

قزوین

قزوین

30%
15%
40%
20%
40%
30%
50%
8%
15%
20%

583132

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

بجنورد

خراسان شمالی

20%
3%
30%
22%
25%
30%
50%
40%
20%
20%
35%
15%

313040

کد شناسایی

15%

سقف تخفیف

اصفهان

اصفهان

25%
30%
3%
35%
30%

515303

کد شناسایی

30%

سقف تخفیف

تربت جام

خراسان رضوی

30%
40%
35%
15%
20%
20%
40%

615029

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

بهبهان

خوزستان

15%
40%
20%
25%
30%
20%
25%
25%
17%
20%
40%
50%
40%
35%
35%
50%
15%
20%
35%
20%
20%
30%
35%
40%
99%
50%
35%
10%
75%
25%
12%
50%
30%
70%
40%

615111

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

بندرماهشهر

خوزستان

20%
45%
15%
80%
50%
40%
30%
20%
50%
50%
50%
40%
20%
35%
10%
10%
50%
50%
25%
20%
50%
20%
20%
20%
20%
6%
40%
15%
15%
40%
20%
7%
10%
40%

117010

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

گرگان

گلستان

50%

613023

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

اهواز

خوزستان

10%
50%
15%
25%
25%
30%
30%
10%
50%
27%
35%
10%
30%
30%
40%