کالای کودک سابتین

25%

615511

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

آبادان

خوزستان

کالای کودک سابتین

خرید بیشتر از 2/000/000 تومان با 25% تخفیف - خرید از 500/000 تومان تا 2/000/000 تومان با 20% تخفیف - خرید کمتر از 500/000 تومان با 10% تخفیف - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کالای کودک سابتین

آدرس: خوزستان - آبادان ، خیابان امام ، کوچه 10، بعداز مسجد ، تقاطع کوچه دوم

شماره تماس: 09163312921

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد