در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

35%
40%
30%
25%
30%
35%
35%
40%
20%
25%
40%
40%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
30%
25%

995016

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

25%
30%

995014

کد شناسایی

30%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

20%

995010

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

25%

995011

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

20%

995013

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

35%
25%

514013

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

سبزوار

خراسان رضوی

30%
35%
25%
40%
30%
20%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد