در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

70%
50%
60%
50%
50%

715014

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

داراب

فارس

35%
55%
50%

713054

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

شیراز

فارس

50%

713055

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

شیراز

فارس

50%
55%
50%

283060

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

قزوین

قزوین

40%
40%

615029

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

بهبهان

خوزستان

70%
40%

615111

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

بندرماهشهر

خوزستان

40%

117010

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

گرگان

گلستان

40%

515404

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

کاشمر

خراسان رضوی

40%

613008

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

اهواز

خوزستان

50%
50%
60%
50%

113111

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

ساری

مازندران

40%
30%

343206

کد شناسایی

30%

سقف تخفیف

کرمان

كرمان

50%

813005

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

همدان

همدان

50%

583029

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

اسفراین

خراسان شمالی

40%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد