در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

40%
20%
25%

713276

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

شیراز

فارس

20%
20%
20%
7%
10%
40%
12%
35%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد