در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

60%

833039

کد شناسایی

60%

سقف تخفیف

کرمانشاه

كرمانشاه

20%
70%
45%
50%
40%
50%
50%
50%
50%
55%
45%
60%
60%

763005

کد شناسایی

60%

سقف تخفیف

بندرعباس

هرمزگان

60%

614107

کد شناسایی

60%

سقف تخفیف

ایذه

خوزستان

60%
60%
70%

115101

کد شناسایی

70%

سقف تخفیف

تنکابن

مازندران

60%
70%

283102

کد شناسایی

70%

سقف تخفیف

تاکستان

قزوین

70%
50%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد