در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

55%
25%
70%
70%
70%
60%
50%
60%
25%
50%

583141

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

بجنورد

خراسان شمالی

60%
50%
40%
50%
50%
40%
50%

613023

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

اهواز

خوزستان

50%
40%
20%

99016

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

7%
60%
40%
70%
60%
50%

583016

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

اسفراین

خراسان شمالی

65%
50%
50%
45%
70%
40%
75%
50%
70%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد