در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

55%
55%
50%
25%
25%
25%

583018

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

اسفراین

خراسان شمالی

30%

515304

کد شناسایی

30%

سقف تخفیف

تربت جام

خراسان رضوی

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد