در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

70%
25%
40%

353309

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

مهریز

یزد

75%

313050

کد شناسایی

75%

سقف تخفیف

اصفهان

اصفهان

24%
75%
10%
40%

353350

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

مهریز

یزد

50%

515316

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

تربت جام

خراسان رضوی

70%
65%
50%

343212

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

کرمان

كرمان

40%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد