در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

35%
30%
20%
20%
50%
20%
10%

995015

کد شناسایی

10%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد