در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

35%
30%
25%
10%
50%
35%
50%
30%
10%
50%
10%
50%
40%
30%
35%
10%
20%
40%
35%
20%
10%
30%
10%
35%

873021

کد شناسایی

35%

سقف تخفیف

سنندج

كردستان

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد