در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

40%
50%
75%
40%
20%
50%
99%
35%
50%
50%
70%
75%
50%
50%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد