در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

50%
40%
70%
40%
70%
60%
50%
55%
50%
50%
50%
50%
30%
20%
30%
30%
30%
50%
20%
35%
30%
25%
30%
45%
50%
10%
50%
20%
15%
60%
50%
85%
35%
25%
15%
20%
35%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد