در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

35%
30%
50%
20%
50%
30%
70%
45%
15%
30%

583112

کد شناسایی

30%

سقف تخفیف

بجنورد

خراسان شمالی

40%
25%
50%
15%
20%
40%
65%
25%
25%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد