در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

20%
50%
15%
20%
15%
15%
25%
50%
15%
15%
10%
30%
50%
25%
20%
20%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد