در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

12%
5%
7%
12%
10%
7%
8%
5%

615015

کد شناسایی

5%

سقف تخفیف

بهبهان

خوزستان

20%
10%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد