در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

60%
50%
30%
20%

995012

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد