در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

20%
40%
15%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد