در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

35%
60%
50%
50%
40%
50%
50%
20%
50%
35%
40%
50%
35%
40%
40%
40%
30%
40%
50%
40%
50%
50%
35%
30%
50%
50%
50%

663008

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

نورآباد

لرستان

55%
30%
20%
50%

873023

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

سنندج

كردستان

50%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد