در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

35%
20%
30%
25%
60%
30%
25%
45%
40%
40%
45%
60%
30%
30%
30%
30%
35%
20%
30%
30%
35%
50%
30%
40%
25%
25%
25%
20%
20%
30%
50%
20%
50%

614026

کد شناسایی

50%

سقف تخفیف

رامهرمز

خوزستان

25%
35%
30%
20%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
45%
20%
20%
40%
20%
30%
30%
30%
30%
50%
30%
20%
40%
40%
35%
35%
35%
35%
25%
35%
20%
50%
25%
30%
50%
30%
40%
45%
20%
25%
60%

343901

کد شناسایی

60%

سقف تخفیف

راور

كرمان

30%

995009

کد شناسایی

30%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

50%
25%

315101

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

لنجان

اصفهان

30%
40%
30%
35%
30%
45%
40%
65%
30%
35%
25%
25%

615301

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

هندیجان

خوزستان

40%
30%
40%
30%
35%
30%
50%
30%
35%
30%
35%
25%
50%
30%

413025

کد شناسایی

30%

سقف تخفیف

تبریز

آذربایجان شرقی

40%
30%
30%
25%
25%
60%
30%
35%
25%

283103

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

تاکستان

قزوین

20%
20%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد