در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

15%
20%
15%
50%
40%
10%
20%
20%
15%
12%
4%
25%
20%
15%
15%
20%
50%
12%
27%
20%
10%
65%
15%
10%
13%
50%
20%
15%
7%
15%
25%
30%

714306

کد شناسایی

30%

سقف تخفیف

اقلید

فارس

7%
30%
50%
25%
25%
15%
15%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد