در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

20%

833312

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

سنقر

كرمانشاه

50%
40%
65%
50%
40%
25%
15%

313040

کد شناسایی

15%

سقف تخفیف

اصفهان

اصفهان

40%
20%
35%
65%
65%
35%
50%
35%

315003

کد شناسایی

35%

سقف تخفیف

کاشان

اصفهان

35%

283107

کد شناسایی

35%

سقف تخفیف

تاکستان

قزوین

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد