در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

25%
30%
30%
22%
30%

515303

کد شناسایی

30%

سقف تخفیف

تربت جام

خراسان رضوی

40%
20%
35%
60%
25%
50%
25%
35%
50%
30%
30%
20%

663003

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

نورآباد

لرستان

33%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد