در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

50%
60%
45%
10%
15%
10%
7%
40%
20%
15%
30%
20%
15%
20%
25%

615412

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

خرمشهر

خوزستان

50%
20%
15%
12%
15%
10%
20%
15%
10%
30%
30%
20%
10%
20%
15%
20%
20%
8%
8%
8%
3%
25%
25%
3%
15%
20%
15%
6%
15%
15%
7%
10%
10%
10%
25%
30%
3%
15%
15%
40%
20%
5%
20%
20%
4%
15%
9%
10%
20%
5%
30%
20%
15%
10%
20%
50%
10%
13%
20%
15%
15%

353312

کد شناسایی

15%

سقف تخفیف

مهریز

یزد

25%
35%
15%
25%
7%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد