آرایشی و بهداشتی آفتابگردان

آرایشی و بهداشتی آفتابگردان

833074

خرید بیشتر از 1/400/000 تومان با 45% تخفیف - خرید از 1/000/000 تومان الی 1/400/000تومان با 40% تخفیف - خرید از 500/000 تومان الی 1/000/000با 30% تخفیف - خرید کمتر از 500/000 تومان با 20% تخفیف - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی،اتیکت خورده)محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - کرمانشاه، خیابان مدرس، روبرو پاساژ پارسیان

تلفن: 37275593
  • آرایشی و بهداشتی آفتابگردان
  • آرایشی و بهداشتی آفتابگردان

45%

حداکثر تخفیف

کرمانشاه

شهر