خشکشویی  شین

خشکشویی شین

713337

خرید بیشتر از 300/000 تومان با 30% تخفیف - خرید از 150/000تومان تا 300/000 تومان با 25% تخفیف - خرید کمتر از 150/000 تومان با 20% تخفیف، تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - شیراز، خیابان کلاه دوز، روبرو کوچه 10

تلفن: 38476168
  • خشکشویی  شین
  • خشکشویی  شین

30%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر