ماده 561 قانون مدنی

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.
شبیه آنچه که شرکت تخفیفات در قرارداد جعاله فی مابین خود و بازارساز، به بازارساز می دهد تا واحدهای تجاری طرف قرارداد را به متقاضیان معرفی نماید و مستحق اجرت معلوم گردد و یا آنکه از واحدهای تجاری طرف قرارداد بازدید نموده و وضعیت کمی و کیفی محصولات و ... را بازرسی و کنترل نماید و یا آنکه نسبت به انعقاد قرارداد یا تمدید آن اقدام نماید.