ماده 795 قانون مدنی

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‌کند.
مبالغی که شرکت تحت عنوان سهم مشارکت (کمیسیون) به بازارسازان خود پرداخت می نماید مطابق با عقد هبه می باشد.

در عقد هبه شرکت در حکم واهب، و بازارسازان در حکم متهب و کمیسیون پرداختی در حکم موهوبه می باشد.
  • واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند. (شرکت)
  • متهب کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید. (بازارسازان)
  • موهوبه مالی است که مورد هبه واقع می‌شود. (کمیسیون پرداختی به بازارسازان)