ماده 656 قانون مدنی

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.
شبیه به وکالتی که شرکت تخفیفات در قرارداد جعاله فی مابین خود و بازارساز، به بازارساز می دهد تا با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد اجرت دلالی (سهم تخفیف) شرکت را از فروشنده گان دریافت نماید.