عینک عسکریان

عینک عسکریان

714401

خرید بیشتر از 1/۰۰/۰۰۰ تومان با 30٪ تخفیف - خرید از 500/000 تومان الی 1/000/000 تومان با 25% تخفیف - خرید از 88/000 تومان الی 500/000 تومان با 20% تخفیف - خرید کمتر از 88/000 تومان شامل تخفیف نمی باشد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی،اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - کازرون، بازار امام خمینی، بین پاساژ نگین و پاساژ برلیان

تلفن: 09174171486
  • عینک عسکریان
  • عینک عسکریان

30%

حداکثر تخفیف

کازرون

شهر