• قنادی تشریفات
  • قنادی تشریفات

قنادی تشریفات

خرید (شیرینی و کیک) بیشتر از 100/000 تومان با 15% تخفیف، کمتر از 100/000 تومان با 10% تخفیف - خرید (خشکبار) بیشتر از 100/000 تومان با 10% تخفیف، کمتر از 100/000 تومان با 5% تخفیف - شکلات فله ای با 10% تخفیف - اقلام بسته بندی شده شامل تخفیف نمی باشد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اتیکت خورده /اعلامی) محاسبه می شود.